Skip to content

verbind met onze studio

Je bent door popuppodcast.studio uitgenodigd om deel te nemen aan een podcastsessie op afstand. Deze pagina is bedoeld om ervoor te zorgen dat je de opnamesessie goed voorbereid start, met een gerust hart over alle technische vragen die je mogelijk hebt.

Video afspelen

STABIEL INTERNET

Om gebruik te maken van onze remote podcast service is een stabiele internetverbinding een vereiste. We raden een up- en downstream snelheid aan van 5-10 mbps.

Daarnaast is het aan te raden de computer waarmee je verbinding maakt aan te sluiten op je modem/router via een ethernetkabel. Behoort dit niet tot de mogelijkheden zorg dan dat je je in de buurt van het WiFi punt bevindt.

Het netwerk binnen een kantooromgeving kan behoorlijk beperkt zijn in de mogelijkheden, er zal altijd automatisch worden geprobeerd te zoeken naar de ‘beste’ verbinding die gemaakt kan worden. De vertraging kan in een sterk afgeschermd netwerk oplopen, de audiokwaliteit wordt niet aangetast.

De remote podcast service werkt optimaal met een Google Chrome of op Chromium gebaseerde browser.
Smartphones of tablets worden niet ondersteund.
Wil je er zeker van zijn dat je de juiste browser gebruikt, download dan de speciale browser via de link onderaan deze instructies.

Zorg dat er geen andere taken actief zijn zoals het synchroniseren van bestanden via een cloud service en dat alle overige programma's gesloten zijn.

je locatie tijdens de opname

Met de voorgaande eisen aan de verbinding is dit wellicht lastig te combineren, echter, zorg er voor dat je je tijdens de opname sessie in een ruimte bevindt waar je niet gestoord kunt worden en waar een redelijke tot goede akoestiek is. Zo voorkom je ongewenste achtergrondgeluiden en bereik je een betere audiokwaliteit.

Op heel veel kantoorlocaties zijn speciale, akoestisch gedempte, éénpersoons ruimtes beschikbaar.

Binnenshuis is opnemen in een kamer met vloerbedekking en gordijnen of bijvoorbeeld de slaapkamer een goede locatie voor een opnamesessie.

microfoongebruik

Vanzelfsprekend is goede audio afhankelijk van het microfoontype dat gebruikt wordt. De microfoon in je laptop heeft de minste kwaliteit. Een headsetmicrofoon een betere kwaliteit en een USB microfoon de beste kwaliteit voor een remote opname sessie.

Maak je geen zorgen, we gaan er voor zorgen dat we de best haalbare kwaliteit behalen met een paar tips.

Gebruik géén bluetooth headset voor een opname sessie. De kwaliteit hiervan is niet geschikt voor een goede opname.

Maak je gebruik van de interne microfoon in je laptop of bijvoorbeeld je webcam? Zorg dan dat deze zo dicht mogelijk bij je mond komt. Plaats je laptop bijvoorbeeld op een stapel boeken voor je. Zo pikken we jouw stem beter op en voorkom je dat de ruimte om je heen hoorbaar wordt.

Maak je gebruik van een USB microfoon zoals bijvoorbeeld de Audio-Technica ATR2100X? Heel goed, zorg voor een vuistlengte afstand tussen je mond en de microfoon voor een optimale klank. We raden het gebruik van zgn. grootmembraam USB microfoons af.

Draag een hoofdtelefoon

Welke microfoon je ook gebruikt, draag altijd een hoofdtelefoon gedurende de opname. Zo voorkom je een nare echo, die niet alleen storend is tijdens het gesprek maar ook de kwaliteit van de audio enorm beïnvloed.

Mocht je na het lezen van deze instructies nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. Je doet dat eenvoudig via WhatsApp linksonder het scherm.

Klaar om te verbinden?
Klik dan op de knop hieronder. Werk je niet in een Chrome (of op chromium gebaseerde) browser kopieer deze link dan en plak deze dan in de adresbalk van Chrome. Wil je zeker weten dat je beschikt over de juiste browser? Download dan de speciale ipDTL browser voor MacOS of Windows.

Geef de browser toestemming voor het gebruik van je microfoon en kies vervolgens jouw microfoon.
Je ziet meteen of deze werkt als de audiometer uitslaat. Klik op ‘continue’ als je microfoon geselecteerd is en werkt.

Op het volgende tabblad kun je de uitgang van de audio selecteren. Kies hier voor jouw hoofdtelefoon.
Je kunt nu testen of alles werkt door op ‘echo’ te drukken en vervolgens te spreken. Als je jezelf terughoort heb je alles juist ingesteld.
Klik op ‘continue’ als je klaar bent met instellen. Je wordt nu automatisch met de studio verbonden. In je scherm is nu de boodschap ‘Waiting for a connection’ zichtbaar.

Wanneer je wordt toegelaten tot de sessie zal ‘You are now connected’ zichtbaar worden en wordt het groene vlak in het midden van je scherm rood van kleur.

connect with our studio

You have been invited by popuppodcast.studio to participate in a remote podcast session. This page is intended to ensure that your recording session starts well prepared, with peace of mind about any technical questions you may have.

Video afspelen

STABLE INTERNET

A stable internet connection is required to use our remote podcast service. We recommend an up and downstream speed of 5-10 mbps.

In addition, it is recommended to connect your computer directly to your modem / router via an Ethernet cable. If this is not possible, make sure you are close to the WiFi point.

The network within an office environment can be quite limited in the possibilities, there will always be an automatic attempt to search for the "best" connection that can be made. The delay can increase in a highly shielded network, the audio quality is not affected.

The remote podcast service works only with a Google Chrome or Chromium-based browser.
Smartphones or tablets are not supported.
To ensure you are using the correct browser, download the dedicated browser via the link at the bottom of these instructions.

Make sure that no other tasks are running in the background such as synchronizing files via a cloud service and that all other programs are closed.

your location during the recording

This may be difficult to combine with the previous requirements for the connection, however, make sure that you are in a room during the recording session where you cannot be disturbed and where there is reasonable to good acoustics. This prevents unwanted background noise and improves audio quality.

Special, acoustically damped, single rooms are available at many office locations.

Indoors, recording in a room with carpet and curtains or the bedroom, for example, is a good location for a recording session.

Wear headphones

Whatever microphone you use, always wear headphones during recording. This prevents a nasty echo, which is not only disturbing during the conversation, but also greatly influences the quality of the audio.

microphone usage

Obviously, good audio depends on the type of microphone used. The microphone in your laptop has the least quality. A better quality is achieved with a headset microphone and the best quality will be achieved with a USB microphone for a remote recording session.

Do not worry, we will make sure that we achieve the best possible quality with a few tips.

Do not use a bluetooth headset for a recording session. The quality of these headsets is not suitable for recording.

If you use the internal microphone in your laptop, or, for example, your webcam? Then make sure it is as close to your mouth as possible. For example, place your laptop on a stack of books in front of you. This way we pick up your voice better and you prevent the space around you from becoming audible.

When you use an USB microphone such as the Audio-Technica ATR2100X, ensure a fist-length distance between your mouth and the microphone for an optimal sound. We do not recommend the use of so-called large-diaphragm USB microphones.

If you have any questions after reading these instructions, do not hesitate to contact us. You can easily contact us via WhatsApp at the bottom left of the screen.

Ready to connect?
Click the button below. If you are not using Google Chrome (or a chromium-based) browser at the moment , copy this link and paste it into the Chrome address bar.
Want to make sure you have the right browser? Then download the special ipDTL browser for MacOS or Windows .

Give your browser permission to use your microphone and then choose your microphone.
You can immediately see if it works when the audiometer moves. Click ‘continue’ if your microphone is selected and working.

On the next tab you can select the output of for the audio. Choose your headphones here.
You can now test if everything works by pressing ‘echo’ and start speaking. If you hear yourself, you have set up everything correctly.
Click ‘continue’ when you’re done setting up. You will now be automatically connected to the studio. The message ‘Waiting for a connection’ is now visible on your screen.

When you are admitted to the session, ‘You are now connected’ will become visible and the green area in the middle of your screen will turn red.

popuppodcast.studio maakt gebruik van cookies

Neem even de tijd om de voorwaarden inzake gegevensbescherming bij het gebruik van onze services te lezen. Onze voorwaarden beschrijven hoe we gegevens gebruiken en welke opties voor je beschikbaar zijn.

Naar de inhoud springen